HOME > 국제협력 > 해외석학초빙
 
 
제목
| NEI,NIH-해외석학초빙 Frederick G. Hayden
작성일 | 2007/03/23
조회
| 3417 글쓴이 | 관리자
 
  • 초빙목적      :   사업단자문 및 외부평가심사
  • 초빙기간      :   2007.2.23 
  • 초빙대상국  :   미국
  • 초빙자이름  :   해외석학초빙 Frederick G. Hayden
  • 소속기관      :   NEI,NIH
  • 초빙성과      : 1. BK21 의과학사업단 자체평가
    2. MD-PhD 과정에 대한 자문(NIH 지원 체제)


  •